Mësojmë serbisht

KURSI I GJUHËS SERBE

Situatat gjuhësore

SITUATAT   GJUHËSOREJEZIČKE SITUACIJE


Shprehjet elementareOsnovni izrazi
Po.Da.
Jo.Ne.
Faleminderit.Hvala.
Ju lutem. / Nuk ka përse.Molim. / Nema na čemu.
Urdhëro./Urdhëroni.Izvoli./Izvolite.
Më fal./Më falni.Izvini./Izvinite.
Ju lutem?Molim?


Përshëndetja në takimPozdravljanje pri susretu
Përshëndetje.Zdravo.
Mirupafshim.Ćao.
Mirëmëngjesi.Dobro jutro.
Mirëdita.Dobar dan.
Mirëmbrëma.Dobro veče.
Si jeni?Kako si/ste?
Faleminderit, jam mirë. Hvala, dobro sam. 
Si jeni / jeni?Kako si ti / ste Vi?


Përshëndetje për ndarjePozdravljanje na rastanku
Përshëndetje.Zdravo.
Hi.Ćao.
Mirupafshim.Doviđenja.
Natën e mirë.Laku noć.
Shihemi.Vidimo se.


ParaqitjeUpoznavanje
Unë jam ...Ja sam...
A mund të prezantoj veten   time?Da li mogu da se predstavim?
A mund të prezantoj një   zotëri ...?Da li mogu da predstavim gospodina/gospođu...?
Kjo është ...Ovo je...
Cili është emri juaj?Kako se zoveš? 
Jam e lumtur.Drago mi je.


Pyetjet   dhe përgjigjet themelore me rastin e njohjes Osnovna pitanja i odgovori   prilikom upoznavanja
Nga jeni?Odakle si/ste?
Unë jam nga ...Ja sam iz...
Ku jeton / jeton?Gde živiš/živite?
Jetoj ne ...Živim u...
Sa vjeç jeni?Koliko godina imaš?
Unë jam ... vjeçar.Ja imam ... godina.


Kërkim faljeIzvinjenje
Më falni. Na falni.Izvini./Izvinite.
Nuk ishte e qëllimshme.Nije bilo namerno.
Unë nuk do të thotë këtë.Nisam mislio tako.
Është në rregull. Nuk ka   rëndësi.U redu je. / Nema veze.


Urime dhe shprehje të   dëshirësČestitanje i izražavanje želja
Urime!Čestitam!
Çdo nder!Svaka čast!
Me fat !Srećno!
Të gjitha të mirat!Sve najbolje!


KomplimenteKomplimenti
Shumë bukur.Baš lepo.
Kjo është e shkëlqyer/ bukur.Ovo je odlično/lepo.
Ushqimi ishte i shkëlqyeshëm.Hrana je bila odlična.
Këtu është shumë e bukur.Ovde je baš lepo.


Fjalë pyetëseUpitne reči
Kur?Ko?
Çfarë?Šta?
Ku?Gde?
Kur?Kada?
Si?Kako?
Pse?Zašto?
Sa shumë?Koliko?
Cili? / Cila? / Cilat?Koji?/Koja?/Koje?


Numrat themelorëOsnovni brojevi
1 - një1 – jedan
2 - dy2 – dva
3 - tre3 – tri
4 - katër4 – četiri
5 - pesë5 – pet
6 - gjashtë6 – šest
7 - shtatë7 – sedam
8 - tetë8 – osam
9 - nëntë9 – devet
10 - dhjetë10 – deset
11 - njëmbëdhjetë11 – jedanaest
12 - dymbëdhjetë12 – dvanaest
13 - trembëdhjetë13 – trinaest
14 - 14 vjeç14 – četrnaest
15 - pesëmbëdhjetë15 – petnaest
16 - gjashtëmbëdhjetë16 – šesnaest
17 - shtatëmbëdhjetë17 – sedamnaest
18 - tetëmbëdhjetë18 – osamnaest
19 - nëntëmbëdhjetë19 – devetnaest
20 - njëzet20 – dvadeset
30 - tridhjetë30 – trideset
40 - dyzet40 – četrdeset
50 - pesëdhjetë50 – pedeset
60 - gjashtëdhjetë60 – šezdeset
70 - shtatëdhjetë70 – sedamdeset
80 - tetëdhjetë80 – osamdeset
90 - nëntëdhjetë90 – devedeset
100 - tabela100 – sto
1.000 - mijë1.000 ‒ hiljadu
1.000.000 - një milion1.000.000 ‒ milion


Numrat rendorëRedni brojevi
1. i pari1. – prvi
2 – i dyti2. – drugi
3 - i treti3. – treći
4 - i katërti4. – četvrti
5 – i pesti5. – peti
6 - i gjashti6. – šesti
7 – i shtati7. – sedmi
8. – i teti8. – osmi
9. – i nënti9. – deveti
10. – i dhjeti10. – deseti
11. – i njëmbëdhjeti11. – jedanaesti
12 – i dymbëdhjeti12. – dvanaesti
13. – i trembëdhjeti13. – trinaesti
14 – i katërmbëdhjeti14. – četrnaesti
15. – i pesëmbëdhjeti15. – petnaesti
16. – i gjashtëmbëdhjeti16. – šesnaesti
17. – i shtatëmbëdhjeti17. – sedamnaesti
18 – i tetëmbëdhjeti18. – osamnaesti
19 – i nëntëmbëdhjeti19. – devetnaesti
20- i njëzeti20. – dvadeseti
30 – i tridhjeti30. – trideseti
40 – i dyzeti40. – četrdeseti
50 – i pesëdhjeti50. – pedeseti
60 - i gjashtëdhjeti60. – šezdeseti
70 – i shtatëdhjeti70. – sedamdeseti
80 – i tetëdhjeti80. – osamdeseti
90 – i nëntëdhjeti90. – devedeseti
100 – i njëqindti100. – stoti
1,000. – i njëmijti1.000. ‒ hiljaditi
1.000.000. – i milioniti1.000.000. ‒ milioniti


OraSati
Sa është ora?Koliko je sati?
Tani është ...Sada je...
... ora një.... jedan sat.
... ora dy.... dva sata.
... ora pesë.... pet sati.
... mesditë.... podne.
... mesnatë.... ponoć.
Në sa ora?U koliko sati?
Në ...U...
... ora një.... jedan sat.
... ora dy.... dva sata.
... ora pesë.... pet sati.
... mesditë.... podne.
... mesnatë.... ponoć.


Ditët e javësDani u nedelji
Çfarë dite është sot?Koji je danas dan?
Sot është ...Danas je...
... e hënë.... ponedeljak.
... e martë.... utorak.
... e mërkurë.... sreda.
... e enjte.... četvrtak.
... e premte.... petak.
... e shtunë.... subota.
...e diele... nedelja


MuajtMeseci
janarjanuar
shkurtfebruar
marsmart
prillapril
majmaj
qershorjun
korrikjul
gushtavgust
shtatorseptembar
tetoroktobar
nëntornovembar
dhjetordecembar
Cili muaj është tani?Koji je sada mesec?
Tani është... Sada je...
... Janar.... januar.
... Mars.... mart.
... Maj.... maj.


Stinët e vititGodišnja doba
pranverëproleće
verëleto
vjeshtëjesen
dimërzima


FestatPraznici
Viti i RiNova godina
Festa e punësPraznik rada
KrishtlindjeBožić
PashkëUskrs


NgjyratBoje
e bardhëbela
e zezëcrna
grisiva
e kuqecrvena
e portokalltënarandžasta
e verdhëžuta
e gjelbërzelena
e kaltërplava
e kafetbraon
vjollcëljubičasta
rozëružičasta
njëngjyrëshejednobojno
e larmishmešareno


ShkollaŠkola
Në cilën klasë jeni ?Koji si razred?
Unë jam në...Ja sam...
... klasën e parë.... prvi razred.
... klasën e pestë.... peti razred.
... klasën e tetë.... osmi razred.
Në cilën shkollë shkoni?U koju školu ideš?
Unë shkoj në ...Ja idem u...
... gjimnaz.... gimnaziju.
... shkollën teknike.... tehničku školu.
... shkollën elektroteknike.... elektrotehničku školu.
... shkollën e ndërtimtarisë.... građevinsku školu.
... shkollën e muzikës.... muzičku školu.


Keqkuptimi i bashkëbiseduesitNerazumevanje sagovornika
Më fal / më falni, nuk  kuptova.Izvini / izvinite, nisam razumeo.
Nuk  kuptoj.Ne razumem.
Mund ta përsërisni? Da li možeš da ponoviš? 
A mund ta përsërisni?Da li možete da ponovite?
Mund të flisni më   ngadalë? Da li možeš da govoriš sporije? 
A mund të flisni më ngadalë?Da li možete da govorite sporije?


Shprehjet kur diçka nuk dihetIzražavanje da se nešto ne zna
Nuk e di.Ne znam.
Nuk kam asnjë ide.Nemam pojma.


Pyetje për orientimPitanje za pravac
Më falni, ku gjendet ...Izvinite, gde se nalazi...
... stadiumi?... stadion?
... kuvendi?... skupština?
... teatri?... pozorište?
... kinemaja?... bioskop?
... gjimnazi?... gimnazija?
Sa është larg?Koliko je daleko?
Shkoni këtej ...Idite ovde...
... drejtë.... pravo.
... majtas.... levo.
... djathtas.... desno.
Nuk e di, nuk jam nga këtu.Ne znam, nisam odavde.


Gjeturi në qytetSnalaženje u gradu
Më falni, ku gjendet ...Izvinite, gde se nalazi...
... stacioni i autobusëve?... autobuska stanica?
... stacioni hekurudhor?... železnička stanica?
... vendqëndrimi i taksive?... taksi stajalište?
... posta?... pošta?
... muzeu?... muzej?
... tregu?... trg?
Ku ndalojnë ...Gde staju...
... autobusët?... autobusi?
... tramvajet?... tramvaji?


Autobusi urbanGradski autobus
Më falni, kah shkon ky   autobus?Izvinite, kuda ide ovaj autobus?
A shkon ky autobus në ...?Da li ovaj autobus ide u...?
Cili është numri i këtij   autobusi?Koji je broj ovog autobusa?
Ku mund të blej një biletë?Gde mogu da kupim kartu?
Ku duhet të dal?Gde treba da izađem?
A mund të më thoni kur duhet   të dal?Da li možete da mi kažete kada treba da izađem?


TaksiTaksi
Më falni, ku është   vendqëndrimi i taksive?Izvinite, gde se nalazi taksi stajalište?
Ku dëshironi?Kuda želite?
Më çoni në ...Vozite me u...
A mund të ndalesh këtu?Da li možete ovde da stanete?
Sa kushton?Koliko košta?
A mund të marr një faturë?Da li mogu da dobijem račun?
Kjo është për ju.Ovo je za Vas.


RestorantRestoran
Më falni, a ka në afërsi ...Izvinite, da li u blizini ima...
... restorant të mirë?... dobar restoran?
... restorant të lirë?... jeftin restoran?
... fastfood?... fastfud?
Më falni, a është kjo   tavolinë e lirë?Izvinite, da li je ovaj sto slobodan?
Më falni, ku është tualeti?Izvinite, gde je toalet?
Dua të ha diçka.Želeo bih nešto da pojedem.
A dëshironi të porositni?Da li želite da naručite?
Çfarë rekomandoni?Šta preporučujete?
Çfarë doni të ...Šta želite da...
... pini?... popijete?
... hani?... pojedete?
Do të doja ...Želeo bih...
... sanduiç.... sendvič.
... supë.... supu.
... sallatë.... salatu.
... ëmbëlsirë.... desert.
... lëng.... sok.
... ujë.... vodu.
... ujë të gazuar... kiselu vodu.
A mund të jepni edhe...?Da li bih mogao da dobijem i...?
A mund të marr faturën?Da li mogu da dobijem račun?
A ishte gjithçka në rregull?Da li je sve bilo u redu?
Gjithçka ishte në rregull.Sve je bilo u redu.


Në muzeU muzeju
Deri kur është i hapur?Do kada je otvoreno?
A ka zbritje për nxënësit?Da li ima popust za učenike?


Në teatërU pozorištu
Çfarë ofrohet sonte?Šta se večeras daje?
Sonte është në program ...Večeras je na programu...
... komedi.... komedija.
... dramë.... drama.
... tragjedi.... tragedija.
... muzikal.... mjuzikl.
Kur fillon shfaqja?Kada počinje predstava?
Ku duhet blerë biletat?Gde se kupuju karte?
Dua dy bileta.Hteo bih dve karte.


Në kinemaU bioskopu
A mund të më thoni se çfarë   po jepet sot?Da li možete da mi kažete šta se danas daje?
Sot jepet ...Danas se daje...
... dramë.... drama.
... komedi.... komedija.
... film erotik.... ljubavni film.
... film aksion.... akcioni film.
... film dokumentar.... dokumentarni film.
... fantastikë shkencore.... naučna fantastika.
... triler.... triler.
... film i vizatuar.... crtani film.
Kur fillon  projeksioni?Kada počinje projekcija?


Në koncertNa koncertu
Kur fillon koncerti?Kada počinje koncert?
Ku duhet blerë biletat?Gde se kupuju karte?


BlerjaKupovina
A mund t'ju ndihmoj?Da li mogu da Vam pomognem?
Faleminderit, vetëm po   vështroj.Hvala Vam, samo razgledam.
A jeni të shërbyer?Da li ste usluženi? 
A keni ...?Da li imate...?
Sa kushton kjo?Koliko ovo košta?
Kjo është e shtrenjtë.To je skupo.
Në rregull, do e marr.U redu, uzeću.
A keni një ngjyrë tjetër?Da li imate u drugoj boji?
A keni numër më të vogël / më   të madh?Da li imate manji/veći broj?


Te bukëpjekësiU pekari
Mirëmëngjesi, urdhëroni.Dobro jutro, izvolite.
Do te doja ...Hteo bih...
... kifle.... kiflu.
... gjevrek.... đevrek.
... një kek të vockël.... pogačicu.
... byrek.... burek.
... bukë.... hleb.
... jogurt.... jogurt.
A dëshiron për këtu ose i   merr me veti?Da li želite za ovde ili da ponesete?
Dua për këtu. / Dua ti   marr  me veti.Hteo bih za ovde. / Hteo bih da ponesem.


Në librariU knjižari
Mirëdita. A mund t'ju   ndihmoj?Dobar dan. Da li mogu da Vam pomognem?
Faleminderit, vetëm po   vështroj.Hvala, samo razgledam.
Dua të blej një libër për   dhuratë.Hteo bih da kupim neku knjigu za poklon.
Do të doja të blejë ...Hteo bih da kupim...
... ndonjë roman.... neki roman.
... triler.... triler.
... roman dashurie.... ljubavni roman.
... enciklopedi.... enciklopediju.
... fjalor.... rečnik.
... gramatikë.... gramatiku.


Tek mjekuKod lekara
Cili është problemi?U čemu je problem?
Kam temperaturë.Imam temperaturu.
Nuk ndihem mirë.Ne osećam se dobro.
Kam rënë pa ndjenja.Onesvestio sam se.
Unë u lëndova.Povredio sam se.
Duhet të të jap një   medikament.Moraću da Vam dam lek.
Sa shpesh duhet ta marr?Koliko često moram da uzimam?


Te dentistiKod zubara
Kam dhimbje të forta.Imam jake bolove.
Kam dhimbje dhëmbi lart /   poshtë.Boli me zub gore/dole.
Më ka rënë mbushja.Ispala mi je plomba.
Kam thyer dhëmbin.Polomio sam zub.
A mund të marr anestezion?Da li mogu da dobijem anesteziju?


Në farmaciU apoteci
A keni një recetë?Da li imate recept?
Kam / nuk kam një recetë.Imam/nemam recept.
Kam nevojë ...Treba mi...
... krem për fytyrë.... krema za lice.
... krem për duar.... krema za ruke.
... diçka kundër dhimbjeve.... nešto protiv bolova.
... diçka për kokë.... nešto za glavu.
... diçka për  ftohje.... nešto za prehladu.
Merreni një herë / dy herë /   tri herë në ditë.Uzimajte jednom / dva puta / tri puta dnevno.


Në këmbimore  U menjačnici
Më falni, ku është këmbimorja   më e afërt?Izvinite, gde je najbliža menjačnica?
Do të doja të këmbej euro me   dinarë.Hteo bih da zamenim evre u dinare.
Cili është kursi sotëm?Koji je danas kurs?


FotografimiFotografisanje
Më falni, a mund të na   fotografoni?Izvinite, da li možete da nas slikate?
Vetëm e shtypni këtë buton.Samo pritisnite ovo dugme.
Shikoni këtu.Gledajte ovde.
Një buzëqeshje.Nasmešite se.


Në stacionin e policorU policijskoj stanici
Më falni, ku është stacioni   më i afërt i policisë?Izvinite, gde je najbliža policijska stanica?
Dua të raportoj vjedhjen.Hteo bih da prijavim krađu.
Më është vjedhur portofoli.Ukraden mi je novčanik.
A mund të më ndihmoni?Da li možete da mi pomognete?
Më tregoni saktësisht se   çfarë ka ndodhur.Recite mi šta se tačno desilo.


Telefoni celularMobilni telefon
Telefoni im është zbrazur.Moj telefon se ispraznio. 
A keni një karikatorë?Da li imate punjač?
A mund ta lidh ndokund   telefonin?Da li mogu negde da priključim telefon?
Dua të blej një kartelë   parapagimi.Hteo bih da kupim pripejd karticu.
A mund ta rimbush kartelën?Da li mogu da dopunim karticu?
Numri im është ...Moj broj je...


Koha/MotiVreme
Sot është një ditë e bukur /   e shëmtuar.Danas je prelep/ružan dan.
Pasdite do të bjerë shi / do   të pushoi shiu.Popodne će padati/prestati kiša.
Si do të jetë koha nesër?Kakvo će vreme biti sutra?
Është shumë  ftohtë /nxehtë / zabullimë.Veoma je hladno/toplo/sparno.
Sot është i vrenjtur / me   mjegull.Danas je oblačno/maglovito.


Në telefonNa telefonu
Mirëdita. Këtu është ...Dobar dan. Ovde je...
A mund të flas me   zotërinë/zonjën ...?Da li mogu da razgovaram sa gospodinom/gospođom...?
Ai / ajo momentalisht nuk   është këtu. On/ona nije trenutno ovde. 
A dëshironi të leni një   mesazh?Da li želite da ostavite poruku?
Prisni, tani do Ju vej në   lidhje.Sačekajte, sada ću da Vas spojim.
Keni  gabuar numrin.Pogrešili ste broj.
Do Ju thërras më vonë. Tani   nuk mund të flas.Pozvaću Vas kasnije. Sada ne mogu da pričam.


AksidentiNezgoda
Ndihmë!Upomoć!
Çfarë ka ndodhur?Šta se dogodilo?
Ju lutemi telefononi... Molim Vas, pozovite...
... policinë.... Policiju.
... emergjencën.... hitnu pomoć.
... zjarrfikësit.... vatrogasce.
A jeni mirë?Da li ste dobro?
A është dikush i lënduar?Da li je neko povređen?

Copyright © 2024.

Centar za socijalne inicijative


Materiali nga kjo platformë mund të përdoret vetëm për qëllime informative. OJQ Qendra për Nisma Sociale është përpjekur të sigurojë kompetencën dhe saktësinë e të dhënave. Megjithatë, të gjitha informacionet janë vepër autoriale dhe nuk përfaqësojnë domosdoshmërish qëndrimin e CSI-së. Prandaj, CSI nuk merr përgjegjësi për humbjet e mundshme që mund të dalin nga mbështetja në informacionet që përmban kjo platformë.
Ndalohet kopjimi dhe shkarkimi i përmbajtjes. Të gjitha të drejtat e rezervuara.