Učimo albanski

KURS ALBANSKOG JEZIKA

Jezičke situacije

JEZIČKE   SITUACIJESITUATAT GJUHËSORE


Osnovni izraziShprehjet elementare
Da.Po.
Ne.Jo.
Hvala.Faleminderit.
Molim. / Nema na čemu.Ju lutem. / Nuk ka përse.
Izvoli./Izvolite.Urdhëro./Urdhëroni.
Izvini./Izvinite.Më fal./Më falni.
Molim?Ju lutem?


Pozdravljanje pri susretuPërshëndetja në takim
Zdravo.Përshëndetje.
Ćao.Mirupafshim.
Dobro jutro.Mirëmëngjesi.
Dobar dan.Mirëdita.
Dobro veče.Mirëmbrëma.
Kako si/ste?Si jeni?
Hvala, dobro sam. Kako si ti   / ste Vi?Faleminderit, jam mirë. Si jeni / jeni?


Pozdravljanje na rastankuPërshëndetje për ndarje
Zdravo.Përshëndetje.
Ćao.Hi.
Doviđenja.Mirupafshim.
Laku noć.Natën e mirë.
Vidimo se.Shihemi.


UpoznavanjeParaqitje
Ja sam...Unë jam ...
Da li mogu da se predstavim?A mund të prezantoj veten time?
Da li mogu da predstavim   gospodina/gospođu...?A mund të prezantoj një zotëri ...?
Ovo je...Kjo është ...
Kako se zoveš? Cili është emri juaj?
Drago mi je.Jam e lumtur.


Osnovna pitanja i odgovori  prilikom upoznavanjaPyetjet dhe përgjigjet themelore me rastin e njohjes 
Odakle si/ste?Nga jeni?
Ja sam iz...Unë jam nga ...
Gde živiš/živite?Ku jeton / jeton?
Živim u...Jetoj ne ...
Koliko godina imaš?Sa vjeç jeni?
Ja imam ... godina.Unë jam ... vjeçar.


IzvinjenjeKërkim falje
Izvini./Izvinite.Më falni. Na falni.
Nije bilo namerno.Nuk ishte e qëllimshme.
Nisam mislio tako.Unë nuk do të thotë këtë.
U redu je. / Nema veze.Është në rregull. Nuk ka rëndësi.


Čestitanje i izražavanje   željaUrime dhe shprehje të dëshirës
Čestitam!Urime!
Svaka čast!Çdo nder!
Srećno!Me fat !
Sve najbolje!Të gjitha të mirat!


KomplimentiKomplimente
Baš lepo.Shumë bukur.
Ovo je odlično/lepo.Kjo është e shkëlqyer/ bukur.
Hrana je bila odlična.Ushqimi ishte i shkëlqyeshëm.
Ovde je baš lepo.Këtu është shumë e bukur.


Upitne rečiFjalë pyetëse
Ko?Kur?
Šta?Çfarë?
Gde?Ku?
Kada?Kur?
Kako?Si?
Zašto?Pse?
Koliko?Sa shumë?
Koji?/Koja?/Koje?Cili? / Cila? / Cilat?


Osnovni brojeviNumrat themelorë
1 – jedan1 - një
2 – dva2 - dy
3 – tri3 - tre
4 – četiri4 - katër
5 – pet5 - pesë
6 – šest6 - gjashtë
7 – sedam7 - shtatë
8 – osam8 - tetë
9 – devet9 - nëntë
10 – deset10 - dhjetë
11 – jedanaest11 - njëmbëdhjetë
12 – dvanaest12 - dymbëdhjetë
13 – trinaest13 - trembëdhjetë
14 – četrnaest14 - 14 vjeç
15 – petnaest15 - pesëmbëdhjetë
16 – šesnaest16 - gjashtëmbëdhjetë
17 – sedamnaest17 - shtatëmbëdhjetë
18 – osamnaest18 - tetëmbëdhjetë
19 – devetnaest19 - nëntëmbëdhjetë
20 – dvadeset20 - njëzet
30 – trideset30 - tridhjetë
40 – četrdeset40 - dyzet
50 – pedeset50 - pesëdhjetë
60 – šezdeset60 - gjashtëdhjetë
70 – sedamdeset70 - shtatëdhjetë
80 – osamdeset80 - tetëdhjetë
90 – devedeset90 - nëntëdhjetë
100 – sto100 - tabela
1.000 ‒ hiljadu1.000 - mijë
1.000.000 ‒ milion1.000.000 - një milion


Redni brojeviNumrat rendorë
1. – prvi1. i pari
2. – drugi2 – i dyti
3. – treći3 - i treti
4. – četvrti4 - i katërti
5. – peti5 – i pesti
6. – šesti6 - i gjashti
7. – sedmi7 – i shtati
8. – osmi8. – i teti
9. – deveti9. – i nënti
10. – deseti10. – i dhjeti
11. – jedanaesti11. – i njëmbëdhjeti
12. – dvanaesti12 – i dymbëdhjeti
13. – trinaesti13. – i trembëdhjeti
14. – četrnaesti14 – i katërmbëdhjeti
15. – petnaesti15. – i pesëmbëdhjeti
16. – šesnaesti16. – i gjashtëmbëdhjeti
17. – sedamnaesti17. – i shtatëmbëdhjeti
18. – osamnaesti18 – i tetëmbëdhjeti
19. – devetnaesti19 – i nëntëmbëdhjeti
20. – dvadeseti20- i njëzeti
30. – trideseti30 – i tridhjeti
40. – četrdeseti40 – i dyzeti
50. – pedeseti50 – i pesëdhjeti
60. – šezdeseti60 - i gjashtëdhjeti
70. – sedamdeseti70 – i shtatëdhjeti
80. – osamdeseti80 – i tetëdhjeti
90. – devedeseti90 – i nëntëdhjeti
100. – stoti100 – i njëqindti
1.000. ‒ hiljaditi1,000. – i njëmijti
1.000.000. ‒ milioniti1.000.000. – i milioniti


SatiOra
Koliko je sati?Sa është ora?
Sada je...Tani është ...
... jedan sat.... ora një.
... dva sata.... ora dy.
... pet sati.... ora pesë.
... podne.... mesditë.
... ponoć.... mesnatë.
U koliko sati?Në sa ora?
U...Në ...
... jedan sat.... ora një.
... dva sata.... ora dy.
... pet sati.... ora pesë.
... podne.... mesditë.
... ponoć.... mesnatë.


Dani u nedeljiDitët e javës
Koji je danas dan?Çfarë dite është sot?
Danas je...Sot është ...
... ponedeljak.... e hënë.
... utorak.... e martë.
... sreda.... e mërkurë.
... četvrtak.... e enjte.
... petak.... e premte.
... subota.... e shtunë.
... nedelja...e diele


MeseciMuajt
januarjanar
februarshkurt
martmars
aprilprill
majmaj
junqershor
julkorrik
avgustgusht
septembarshtator
oktobartetor
novembarnëntor
decembardhjetor
Koji je sada mesec?Cili muaj është tani?
Sada je...Tani është... 
... januar.... Janar.
... mart.... Mars.
... maj.... Maj.


Godišnja dobaStinët e vitit
prolećepranverë
letoverë
jesenvjeshtë
zimadimër


PrazniciFestat
Nova godinaViti i Ri
Praznik radaFesta e punës
BožićKrishtlindje
UskrsPashkë


BojeNgjyrat
belae bardhë
crnae zezë
sivagri
crvenae kuqe
narandžastae portokalltë
žutae verdhë
zelenae gjelbër
plavae kaltër
braone kafet
ljubičastavjollcë
ružičastarozë
jednobojnonjëngjyrëshe
šarenoe larmishme


ŠkolaShkolla
Koji si razred?Në cilën klasë jeni ?
Ja sam...Unë jam në...
... prvi razred.... klasën e parë.
... peti razred.... klasën e pestë.
... osmi razred.... klasën e tetë.
U koju školu ideš?Në cilën shkollë shkoni?
Ja idem u...Unë shkoj në ...
... gimnaziju.... gjimnaz.
... tehničku školu.... shkollën teknike.
... elektrotehničku školu.... shkollën elektroteknike.
... građevinsku školu.... shkollën e ndërtimtarisë.
... muzičku školu.... shkollën e muzikës.


Nerazumevanje sagovornikaKeqkuptimi i bashkëbiseduesit
Izvini / izvinite, nisam   razumeo.Më fal / më falni, nukkuptova.
Ne razumem.Nuk  kuptoj.
Da li možeš da ponoviš? Mund ta përsërisni? 
Da li možete da ponovite?A mund ta përsërisni?
Da li možeš da govoriš   sporije? Mund të flisni më ngadalë? 
Da li možete da govorite   sporije?A mund të flisni më ngadalë?


Izražavanje da se nešto ne   znaShprehjet kur diçka nuk dihet
Ne znam.Nuk e di.
Nemam pojma.Nuk kam asnjë ide.


Pitanje za pravacPyetje për orientim
Izvinite, gde se nalazi...Më falni, ku gjendet ...
... stadion?... stadiumi?
... skupština?... kuvendi?
... pozorište?... teatri?
... bioskop?... kinemaja?
... gimnazija?... gjimnazi?
Koliko je daleko?Sa është larg?
Idite ovde...Shkoni këtej ...
... pravo.... drejtë.
... levo.... majtas.
... desno.... djathtas.
Ne znam, nisam odavde.Nuk e di, nuk jam nga këtu.


Snalaženje u graduGjeturi në qytet
Izvinite, gde se nalazi...Më falni, ku gjendet ...
... autobuska stanica?... stacioni i autobusëve?
... železnička stanica?... stacioni hekurudhor?
... taksi stajalište?... vendqëndrimi i taksive?
... pošta?... posta?
... muzej?... muzeu?
... trg?... tregu?
Gde staju...Ku ndalojnë ...
... autobusi?... autobusët?
... tramvaji?... tramvajet?


Gradski autobusAutobusi urban
Izvinite, kuda ide ovaj   autobus?Më falni, kah shkon ky autobus?
Da li ovaj autobus ide u...?A shkon ky autobus në ...?
Koji je broj ovog autobusa?Cili është numri i këtij autobusi?
Gde mogu da kupim kartu?Ku mund të blej një biletë?
Gde treba da izađem?Ku duhet të dal?
Da li možete da mi kažete   kada treba da izađem?A mund të më thoni kur duhet të dal?


TaksiTaksi
Izvinite, gde se nalazi taksi   stajalište?Më falni, ku është vendqëndrimi i taksive?
Kuda želite?Ku dëshironi?
Vozite me u...Më çoni në ...
Da li možete ovde da stanete?A mund të ndalesh këtu?
Koliko košta?Sa kushton?
Da li mogu da dobijem račun?A mund të marr një faturë?
Ovo je za Vas.Kjo është për ju.


RestoranRestorant
Izvinite, da li u blizini   ima...Më falni, a ka në afërsi ...
... dobar restoran?... restorant të mirë?
... jeftin restoran?... restorant të lirë?
... fastfud?... fastfood?
Izvinite, da li je ovaj sto   slobodan?Më falni, a është kjo tavolinë e lirë?
Izvinite, gde je toalet?Më falni, ku është tualeti?
Želeo bih nešto da pojedem.Dua të ha diçka.
Da li želite da naručite?A dëshironi të porositni?
Šta preporučujete?Çfarë rekomandoni?
Šta želite da...Çfarë doni të ...
... popijete?... pini?
... pojedete?... hani?
Želeo bih...Do të doja ...
... sendvič.... sanduiç.
... supu.... supë.
... salatu.... sallatë.
... desert.... ëmbëlsirë.
... sok.... lëng.
... vodu.... ujë.
... kiselu vodu.... ujë të gazuar
Da li bih mogao da dobijem   i...?A mund të jepni edhe...?
Da li mogu da dobijem račun?A mund të marr faturën?
Da li je sve bilo u redu?A ishte gjithçka në rregull?
Sve je bilo u redu.Gjithçka ishte në rregull.


U muzejuNë muze
Do kada je otvoreno?Deri kur është i hapur?
Da li ima popust za učenike?A ka zbritje për nxënësit?


U pozorištuNë teatër
Šta se večeras daje?Çfarë ofrohet sonte?
Večeras je na programu...Sonte është në program ...
... komedija.... komedi.
... drama.... dramë.
... tragedija.... tragjedi.
... mjuzikl.... muzikal.
Kada počinje predstava?Kur fillon shfaqja?
Gde se kupuju karte?Ku duhet blerë biletat?
Hteo bih dve karte.Dua dy bileta.


U bioskopuNë kinema
Da li možete da mi kažete šta   se danas daje?A mund të më thoni se çfarë po jepet sot?
Danas se daje...Sot jepet ...
... drama.... dramë.
... komedija.... komedi.
... ljubavni film.... film erotik.
... akcioni film.... film aksion.
... dokumentarni film.... film dokumentar.
... naučna fantastika.... fantastikë shkencore.
... triler.... triler.
... crtani film.... film i vizatuar.
Kada počinje projekcija?Kur fillon  projeksioni?


Na koncertuNë koncert
Kada počinje koncert?Kur fillon koncerti?
Gde se kupuju karte?Ku duhet blerë biletat?


KupovinaBlerja
Da li mogu da Vam pomognem?A mund t'ju ndihmoj?
Hvala Vam, samo razgledam.Faleminderit, vetëm po vështroj.
Da li ste usluženi? A jeni të shërbyer?
Da li imate...?A keni ...?
Koliko ovo košta?Sa kushton kjo?
To je skupo.Kjo është e shtrenjtë.
U redu, uzeću.Në rregull, do e marr.
Da li imate u drugoj boji?A keni një ngjyrë tjetër?
Da li imate manji/veći broj?A keni numër më të vogël / më të madh?


U pekariTe bukëpjekësi
Dobro jutro, izvolite.Mirëmëngjesi, urdhëroni.
Hteo bih...Do te doja ...
... kiflu.... kifle.
... đevrek.... gjevrek.
... pogačicu.... një kek të vockël.
... burek.... byrek.
... hleb.... bukë.
... jogurt.... jogurt.
Da li želite za ovde ili da   ponesete?A dëshiron për këtu ose i merr me veti?
Hteo bih za ovde. / Hteo bih   da ponesem.Dua për këtu. / Dua ti marrme veti.


U knjižariNë librari
Dobar dan. Da li mogu da Vam   pomognem?Mirëdita. A mund t'ju ndihmoj?
Hvala, samo razgledam.Faleminderit, vetëm po vështroj.
Hteo bih da kupim neku knjigu   za poklon.Dua të blej një libër për dhuratë.
Hteo bih da kupim...Do të doja të blejë ...
... neki roman.... ndonjë roman.
... triler.... triler.
... ljubavni roman.... roman dashurie.
... enciklopediju.... enciklopedi.
... rečnik.... fjalor.
... gramatiku.... gramatikë.


Kod lekaraTek mjeku
U čemu je problem?Cili është problemi?
Imam temperaturu.Kam temperaturë.
Ne osećam se dobro.Nuk ndihem mirë.
Onesvestio sam se.Kam rënë pa ndjenja.
Povredio sam se.Unë u lëndova.
Moraću da Vam dam lek.Duhet të të jap një medikament.
Koliko često moram da uzimam?Sa shpesh duhet ta marr?


Kod zubaraTe dentisti
Imam jake bolove.Kam dhimbje të forta.
Boli me zub gore/dole.Kam dhimbje dhëmbi lart / poshtë.
Ispala mi je plomba.Më ka rënë mbushja.
Polomio sam zub.Kam thyer dhëmbin.
Da li mogu da dobijem   anesteziju?A mund të marr anestezion?


U apoteciNë farmaci
Da li imate recept?A keni një recetë?
Imam/nemam recept.Kam / nuk kam një recetë.
Treba mi...Kam nevojë ...
... krema za lice.... krem për fytyrë.
... krema za ruke.... krem për duar.
... nešto protiv bolova.... diçka kundër dhimbjeve.
... nešto za glavu.... diçka për kokë.
... nešto za prehladu.... diçka për  ftohje.
Uzimajte jednom / dva puta /   tri puta dnevno.Merreni një herë / dy herë / tri herë në ditë.


U menjačniciNë këmbimore  
Izvinite, gde je najbliža   menjačnica?Më falni, ku është këmbimorja më e afërt?
Hteo bih da zamenim evre u   dinare.Do të doja të këmbej euro me dinarë.
Koji je danas kurs?Cili është kursi sotëm?


FotografisanjeFotografimi
Izvinite, da li možete da nas   slikate?Më falni, a mund të na fotografoni?
Samo pritisnite ovo dugme.Vetëm e shtypni këtë buton.
Gledajte ovde.Shikoni këtu.
Nasmešite se.Një buzëqeshje.


U policijskoj staniciNë stacionin e policor
Izvinite, gde je najbliža   policijska stanica?Më falni, ku është stacioni më i afërt i policisë?
Hteo bih da prijavim krađu.Dua të raportoj vjedhjen.
Ukraden mi je novčanik.Më është vjedhur portofoli.
Da li možete da mi pomognete?A mund të më ndihmoni?
Recite mi šta se tačno   desilo.Më tregoni saktësisht se çfarë ka ndodhur.


Mobilni telefonTelefoni celular
Moj telefon se   ispraznio. Telefoni im është zbrazur.
Da li imate punjač?A keni një karikatorë?
Da li mogu negde da   priključim telefon?A mund ta lidh ndokund telefonin?
Hteo bih da kupim pripejd   karticu.Dua të blej një kartelë parapagimi.
Da li mogu da dopunim   karticu?A mund ta rimbush kartelën?
Moj broj je...Numri im është ...


VremeKoha/Moti
Danas je prelep/ružan dan.Sot është një ditë e bukur / e shëmtuar.
Popodne će padati/prestati   kiša.Pasdite do të bjerë shi / do të pushoi shiu.
Kakvo će vreme biti sutra?Si do të jetë koha nesër?
Veoma je hladno/toplo/sparno.Është shumë  ftohtë   /  nxehtë / zabullimë.
Danas je oblačno/maglovito.Sot është i vrenjtur / me mjegull.


Na telefonuNë telefon
Dobar dan. Ovde je...Mirëdita. Këtu është ...
Da li mogu da razgovaram sa   gospodinom/gospođom...?A mund të flas me zotërinë/zonjën ...?
On/ona nije trenutno   ovde. Ai / ajo momentalisht nuk është këtu. 
Da li želite da ostavite   poruku?A dëshironi të leni një mesazh?
Sačekajte, sada ću da Vas   spojim.Prisni, tani do Ju vej në lidhje.
Pogrešili ste broj.Keni  gabuar numrin.
Pozvaću Vas kasnije. Sada ne   mogu da pričam.Do Ju thërras më vonë. Tani nuk mund të flas.


NezgodaAksidenti
Upomoć!Ndihmë!
Šta se dogodilo?Çfarë ka ndodhur?
Molim Vas, pozovite...Ju lutemi telefononi... 
... Policiju.... policinë.
... hitnu pomoć.... emergjencën.
... vatrogasce.... zjarrfikësit.
Da li ste dobro?A jeni mirë?
Da li je neko povređen?A është dikush i lënduar?

Copyright © 2024.

Centar za socijalne inicijative


Materijal iz ove platforme može se koristiti samo u informativne svrhe. NVO Centar za socijane inicijative se trudio da obezbedi kompetentnost i tačnost podataka. Ipak, sve informacije su delo autora i ne predstavljaju nužno stav CSI. Zbog toga, CSI ne preuzima nikakvu odgovornost za eventualne gubitke koji mogu nastati zbog oslanjanja na informacije sadržane u ovoj platformi.
Zabranjeno kopiranje i preuzimanje sadržaja. Sva prava zadržana.